Heeft u een vraag? Bel ons op 03 366 04 51 !

logo artpack

Product categorieën

Aanbieding

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
art. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen. Middels zijn bestelling erkent de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van Artpack BV, zonder enig voorbehoud en dit met uitsluiting van zijn eigen algemene - en bijzondere voorwaarden. Enige afwijking op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig via een schriftelijk akkoord van beide partijen.
art. 2. De koper, dewelke een bestelling tot uitvoering of ter reproductie inzendt, wordt geacht daartoe recht te hebben. Alle verantwoordelijkheid daarover wordt door de koper en zijn eventuele opdrachtgevers gedragen.
art. 3. De verkoper behoudt evenwel ten allen tijden de voortgebrachte ontwerpen, tekeningen, modellen, clichés en matrijzen, alsook de uitsluitende eigendom hiervan.
art. 4. In geval van verbreking of annulering heeft de verkoper het recht om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Artpack BV geleden heeft en worden alle vorderingen ten aanzien van de klant onmiddellijk opeisbaar.

LEVERINGEN
art. 5. Aantallen zijn steeds onder voorbehoud van toleranties en mogen maximaal 15% afwijken van de bestelde hoeveelheid. Facturatie zal geschieden aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheden.
art. 6. Levering in Vlaanderen is inbegrepen vanaf een factuurwaarde van 650€ exclusief btw. Voor bestellingen onder dit bedrag of leveringen buiten Vlaanderen, kan een meerkost in rekening worden gebracht voor levering, afhankelijk van het leveringsadres en de gebruikte modaliteit.
art. 7. Leveringen zijn steeds free carrier (FCA), dus het risico ter zake de goederen gaat over naar de wederpartij van zodra de goederen zich bevinden in het eerste transportmiddel, ook wanneer het transport verzorgd of geregeld wordt door Artpack BV.
art. 8. Levertermijnen medegedeeld zijn louter indicatief en gebaseerd op de beschikbaarheid van het moment van de aanvraag. Geen enkele vorm van vertraging geeft recht tot verbreking van de bestelling of een schadevergoeding.
art. 9. Geleverde goederen blijven eigendom van Artpack BV tot aan de integrale betaling van de verkoopsprijs.
art. 10. Bij levering op paletten of verpakkingen, onderwerp van een algemeen aanvaard, of onderling overeengekomen ruilsysteem, behoudt de verkoper het recht deze in rekening te brengen tegen gangbare marktprijzen, indien niet geruild door de koper.

PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
art. 11. Alle prijzen zijn opgemaakt free carrier (FCA) ons magazijn, exclusief btw en gebaseerd op prijsbepalende factoren ten tijde van de aanbieding. Artpack BV is hierdoor bevoegd om prijswijzigingen door te voeren ingevolge wijzigingen in prijsbepalende factoren zoals indexen voor grondstof-, loon- en consumptieprijzen, indien deze wijzigen tussen de aanbieding en het moment van bestelling, of gedurende de looptijd van de verbintenis.
art. 12. Met uitzondering van een andere vermelding op de voorzijde van de factuur, zijn al onze facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel en binnen de 30 dagen na factuurdatum.
art. 13. Ingevolge gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag en zonder ernstige redenen wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele intrest van 7% per jaar en een conventioneel schadebeding van 10% met een minimum van 100€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
art. 14. Bij contracten afgesloten in vreemde munten, behoudt de verkoper het recht om de prijs evenredig aan te passen indien tussen ontvangst en facturatie van een bestelling de officiële wisselkoers afwijkt met meer dan 3%.
art. 15. Prijswijzigingen zijn onder geen enkel beding een rede tot verbreking van een contract.

KLACHTEN EN RETOUR
art. 16. Eventuele klachten dienen, op straffe van niet ontvankelijkheid, schriftelijk en binnen de 15 werkdagen overgemaakt te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met een duidelijke motivatie van de klacht. Deze hebben echter geen enkele grond voor opschorting van de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van de verkoper.
art. 17. Klachten of retours zullen niet ontvankelijk verklaard worden bij:
• Bewerking, verbruik of verandering van de goederen
• Oneigenlijk gebruik of opslag van de goederen
• Maatwerk en bedrukking, bij voorafgaand akkoord van de koper over het ontwerp
art. 18. De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, schade of lichamelijk letsel ingevolge het gebruik van goederen voorwerp van de verkoop, voor eender welk specifiek doeleinde, al dan niet overeenkomstig enige suggestie of aanbeveling van de verkoper.
art. 19. Gevolgschade is uitgesloten in de aansprakelijkheid van de verkoper, dewelke zich beperkt tot de netto factuurwaarde en eventuele retourkosten bij erkenning van een voorafgaande klacht.
art. 20. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
art. 21. Alle geschillen die tussen de contractuele partijen kunnen ontstaan, vallen onder de Belgische wetgeving en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Ontvang promoties en acties als eerste!